การประชุมสภาวิชาการ

 การประชุมสภาวิชาการรายนามคณะกรรมการผู้เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย์                 ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์  แย้มชุติ               รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ วันชัย จันทรวงศ์                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ สุนา สุทธิเกียรติ                      กรรมการ
6. นางปฐมพรณ์   อินทรางกูร ณ อยุธยา                 กรรมการ
7. นายญานพินิจ   วชิรสุรงค์                               กรรมการ
8. นางสาวนันทวัน  นาคอร่าม                               กรรมการ
9. นายพนัส อุณหบัณฑิต                                    กรรมการ
10. นายสมชาย เลิศภิรมย์สุข                                 กรรมการ
11. นายสุวิทย์   ติกจินา                                       กรรมการ
12. นางสาวพันธุ์นิภา แย้มชุติ                                 กรรมการ
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารุณี  มิลินทปัญญา              กรรมการและเลขานุการ
14.  นางสาวศศินา   อนุวัตวิสิฐ                              ผู้ช่วยเลขานุการ


1. การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

2. การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

3. การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี


ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

เลขที่ 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2809-0823-25 ต่อ 112

โทรสาร 0-2445-4164

e-mail : academic_tru@thonburi-u.ac.th, academic_tru@hotmail.com

Facebook : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9