ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
1. งานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาการ
     1.1 ประสานการดำเนงานกับคณะ/สาขาวิชาเรื่องการเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ การปรับปรุง
หลักสูตร ทั้งในระตับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตตึกษา ให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
     1.2 ประสานการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร
     1.3 ประสานงาน การจัดอัตรากำลัง การจัดทำตารางสอน การจัดทำ course syllabus แผนการ
สอน/รายละเอียดของวิชาตามแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 และการรายงานผลการสอนตามแบบ มคอ. 5 หรือมคอ.6 และ มคอ.7 รวมทั้งการจัดทำปฏิทินการศึกษา
     1.4 ประสานงานกับสำนักวิจัย และสำนักทะเบียนและประเมินผล ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์
     1.5 ประสานงานโครงการสหกิจศึกษา
     1.6 ประสานงานการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และการกำกับมาตรฐาน
วิชาการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2. งานพัฒนาคณาจารย์
      2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ร่วมกับคณะ/สาขาวิชา และ
คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
      2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการร่วมกับคณะวิชา
      2.3 ประสานงานการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก
3. งานบริการข้อมูลด้านวิชาการ
      3.1 ประสานงานด้านข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการของคณะ/สาขาวิชา
และหน่วยงาน
      3.2 จัดโครงการ/กิจกรรมการบริการข้อมูลวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
      3.3 ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ
4. งานแผนงาน และประกันคุณภาพสำนักวิชาการ
      4.1 จัดทำแผนกลยุทร์/แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักวิชาการ
      4.2 ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำบีี
      4.3 สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
      4.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักวิชาการ
      4.5 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสำนักวิชาการ
      4.6 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักวิชาการ
5. งานสำนักงาน
      5.1 งานสารบรรณ
 1) ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ เอกสาร และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 2) ประสานงาน จัดส่งหนังสือ/อกสาร ไปยังคณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ
 3) จัดระบบการจัดเก็บหนังสือ/เอกสาร
 4) สรุปผลการปฏิบัติงานสารบรรณในรอบปีการศึกษา
     5.2 การจัดประชุม และจัดทำเอกสารประกอบการประชุม
 1) ประสานการจัดประขุม และจัดเตรียมเอกสารการประชุมสภาวิชาการ
 2) ประสานการจัดประชุมและจัดเตรียมเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
 3) จัดทำรายงานการประชุม
     5.3 งานจัดทำแผ่นป้ายนิเทศ สำนักวิชาการ
 1) ขั้นตอนการยื่นใบคำร้องต่าง ๆ
 2) ขั้นตอนการสอบเทียบโอน (CE)
    5.4 งานพัฒนาเว็บไซด์สำนักวิชาการ
    5.5 บริการถ่ายเอกสาร
 6. งานอื่น ๆ
     6.1 งานทุนการศึกษา
 1) จัดสอบชิงทุนการศึกษา "อาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ"
 2) รวบรวมรายชื่อนักศึกษาทุน "แม่ชีระเอิบ แย้มชุติ"
 3) ประสานงานและรวบรวมรายชื่อนักศึกษา "ทุนนักกีฬาช้างเผือก"
 4) ประสานงานและรวบรวมรายชื่อนักศึกษา "ทุนระเอิบชัย"
 5) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
     6.2 งานจัดทำคู่มือและสูจิบัตร
 1) คู่มือนักศึกษา
 2) สู่จิบัตรพิธีประทานปริญญาบัตร
 3) คู่มือการบันทึกเกรดออนไลน์
 4) คู่มือการจัดทำ มคอ.3,มคอ.5
 5) คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
    6.3 จัดทำสรุปการไปประชุม/อบรมภายนอกมหาวิทยาลัย ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และส่งให้
คณะวิชาหนยงาน เพื่อเป็นหลักฐานรองรับการประเมินคุณภาพองคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
    6.4 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

เลขที่ 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2809-0823-25 ต่อ 112

โทรสาร 0-2445-4164

e-mail : academic_tru@thonburi-u.ac.th, academic_tru@hotmail.com

Facebook : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9