คณะกรรมการสภาวิชาการ

คณะกรรมการสภาวิชาการ
1.   รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์           ประธานกรรมการ
2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ         รองประธานกรรมการ
3.   ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4.   รองศาสตราจารย์ วันชัย จัทรวงศ์                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.   รองศาสตราจารย์ สุนา สุทธิเกียรติ                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.   ดร.ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา                กรรมการ
7.   ดร.พนัส อุณหบัณฑิต                                     กรรมการ
8.   อาจารย์ญานพินิจ วชิรสุรงค์                            กรรมการ
9.   อาจารย์นันทวัน นาคอร่าม                              กรรมการ
10. ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข                                 กรรมการ
11. นายสุวิทย์ ติกจินา                                          กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารุณี มิลินทปัญญา        กรรมการและเลขานุการ
13. อาจารย์ศศินา อนุวัตวิสิฐ                                ผู้ช่วยเลขานุการ


ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

เลขที่ 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2809-0823-25 ต่อ 112

โทรสาร 0-2445-4164

e-mail : academic_tru@thonburi-u.ac.th, academic_tru@hotmail.com

Facebook : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9