รายวิชาที่เปิดสอบเทียบโอนความรู้ (CE) ประจำปีการศึกษา 2567
งานการประชุมเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งระดมความคิดในการวางแผน
วางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติ หรือระดมความคิด เพื่อให้การปฏิบัติงานของกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง สำเร็จผลตามเป้าหมาย ฉะนั้นการจัดการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมที่กระชับรัดกุมจะสนองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการประชุมตามความมุ่งหมาย คู่มือฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรก เป็นเรื่องความหมาย ประเภทและขั้นตอน การประชุม ส่วนที่ 2 เป็นรูปแบบของการจัดระเบียบวาระ แบบการจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม และแบบรายงานการประชุม เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

ทางสำนักวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกระดับรวมทั้งผู้บริหารจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการติดตามและประเมินผล และก่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
สำนักวิชาการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ

 

คณะผู้จัดทำ

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของอาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2566 - Google ฟอร์ม

   ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

เลขที่ 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2809-0823-25 ต่อ 112

โทรสาร 0-2445-4164

e-mail : academic_tru@thonburi-u.ac.th, academic_tru@hotmail.com

Facebook : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9